ประชาสัมพันธ์

1.เผยแพร่รายชื่อวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจ รายละเอียดคลิกที่นี่

2.รายงานการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน รายละเอียดคลิกที่นี่

       กิจการ ที่วิสาหกิจชุมชนประกอบการมากที่สุด คือ การผลิตพืช รองลงมาคือ การผลิตปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า และการผลิตปัจจัยการผลิต