downalod Files

    คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer (17 มิ.ย. 2556) Download

    แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขาข้าว (กรณีถ้าจังหวัดต้องการใช้) (17 มิ.ย. 2556) Download

    แบบสอบถามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ฌ แบบฟอร์มนำเสนอบทเรียน Smart Officer ต้นแบบ (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มประเมิน Smart Officer (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ช แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการสำรวจคัดกรอง (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มนำเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก จ แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ง แบบฟอร์มประเมิน Smart Farmer (17 มิ.ย. 2556) Download

    PowerPoint ประกอบการนำเสนอคู่มือ Smart Farmer (17 มิ.ย. 2556) Download

ตอนที่ 2

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด (27 ก.ย. 2556) Download

PowerPoint ประกอบการนำเสนอสาระสำคัญ คู่มือฯ Smart Farmer ตอนที่ 2 (27 ก.ย. 2556) Download

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer (29 พ.ค. 2556) Download

แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขาข้าว (กรณีถ้าจังหวัดต้องการใช้) (27 พ.ค. 2556) Download

แบบสอบถามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด (23 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ฌ แบบฟอร์มนำเสนอบทเรียน Smart Officer ต้นแบบ (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มประเมิน Smart Officer (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ช แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการสำรวจคัดกรอง (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มนำเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก จ แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ง แบบฟอร์มประเมิน Smart Farmer (22 พ.ค. 2556) Download

PowerPoint ประกอบการนำเสนอคู่มือ Smart Farmer (22 พ.ค. 2556) Download