• Print

 downalod Files

    คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer (17 มิ.ย. 2556) Download

    แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขาข้าว (กรณีถ้าจังหวัดต้องการใช้) (17 มิ.ย. 2556) Download

    แบบสอบถามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ฌ แบบฟอร์มนำเสนอบทเรียน Smart Officer ต้นแบบ (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มประเมิน Smart Officer (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ช แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการสำรวจคัดกรอง (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มนำเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก จ แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ (17 มิ.ย. 2556) Download

    ภาคผนวก ง แบบฟอร์มประเมิน Smart Farmer (17 มิ.ย. 2556) Download

    PowerPoint ประกอบการนำเสนอคู่มือ Smart Farmer (17 มิ.ย. 2556) Download

ตอนที่ 2

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด (27 ก.ย. 2556) Download

PowerPoint ประกอบการนำเสนอสาระสำคัญ คู่มือฯ Smart Farmer ตอนที่ 2 (27 ก.ย. 2556) Download

คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer (29 พ.ค. 2556) Download

แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบสาขาข้าว (กรณีถ้าจังหวัดต้องการใช้) (27 พ.ค. 2556) Download

แบบสอบถามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด (23 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ฌ แบบฟอร์มนำเสนอบทเรียน Smart Officer ต้นแบบ (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มประเมิน Smart Officer (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ช แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการสำรวจคัดกรอง (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ฉ แบบฟอร์มนำเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก จ แบบฟอร์มประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ (22 พ.ค. 2556) Download

ภาคผนวก ง แบบฟอร์มประเมิน Smart Farmer (22 พ.ค. 2556) Download

PowerPoint ประกอบการนำเสนอคู่มือ Smart Farmer (22 พ.ค. 2556) Download