นายสวง  ฉิมยาม
ประกอบอาชีพ ทำนา เลี้ยงสัตว์

รายได้ปัจจุบัน
- รายได้จากการทำนา
- รายได้จากการเลี้ยงไก่
- รายได้จากการเลี้ยงโค
ความรู้ในเรื่องที่ทำ
        - เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคขุน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่มาศึกษาดูงานในด้านการจัดการเลี้ยงโคขุน ซึ่งนายสวง จะเลี้ยงโคขุนได้คุณภาพดีขายได้ราคาสูง ในฟาร์มจะมีการผสมอาหารข้น อาหารเสริมแร่ธาตุให้โคกินเอง ซึ่งใช้เวลาเลี้ยงไม่นาน ทำให้ได้กำไรในการเลี้ยงโคขุนแต่ละรุ่น
        - เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในฟาร์มจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบคอนโด ซึ่งในการเลี้ยงแบบนี้ในฟาร์มจะไม่ประสบปัญหาการเกิดโรคระบาด ทำให้ลดปัญหาเรื่องต้นทุนในการผลิตและสามารถขายไก่ได้ในราคาที่สูงกว่าฟาร์มทั่วไป
        - เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานในฟาร์มและให้เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานได้ฝึกปฏิบัติในการผสมอาหารข้นและอาหารหยาบ รวมถึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในด้านการจัดการและประสบการณ์การเลี้ยงโคขุน ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัด
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
        - ได้ประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งในเรื่องการจัดการการเลี้ยงดู การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคตำบลแม่จั๊ว อ.เด่นชัย จำนวน 25 คน
        - ในฟาร์มจะมีการจดบันทึกข้อมูลทะเบียนฟาร์ม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประวัติของสัตว์แต่ละตัวในเรื่องของพันธุ์ การจัดการการเลี้ยง การป้องกันรักษาโรค รวมถึงบัญชี รายรับ – รายจ่าย ซึ่งฟาร์มจะมีการจดบันทึกตลอด ทำให้ทราบถึงปัญหา-สาเหตุต่างๆในการเลี้ยง แล้วสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขในการเลี้ยงรุ่นต่อไปและสามารถวางแผนในการเลี้ยงให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาดและขายได้ในราคาดี กำไรดีตามมา
การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
        -  มีการจัดการการเลี้ยงที่ดีทำให้ได้โคคุณภาพดี ซึ่งในฟาร์มจะให้ทั้งอาหารข้น อาหารหยาบ จะผสมเองโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกหน่วยงานของจังหวัดแพร่ เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำด้านการจัดการการเลี้ยงดู และฟาร์มนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง วัตถุดิบอาหารสัตว์มีแหล่งผลิตที่สามารถซื้อได้คุณภาพดี ราคาถูก อาหารหยาบในฟาร์มจะปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง และบางส่วนจะซื้อซังข้าวโพดที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง แรงงานที่ใช้เลี้ยงโคจะใช้แรงงานในครอบครัวและจ้างแรงงานในพื้นที่ช่วยทำให้คนในพื้นที่มีงานทำ
        - ตลาดในการขายโคขุนของฟาร์ม จะมีตลาดรองรับที่แน่นอนเนื่องจากได้ทำข้อตกลงซื้อขายกับโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งฟาร์มสามารถผลิตโคขุนได้คุณภาพเนื้อตรงตามความต้องการของตลาด 
        - ในฟาร์มจะมีการจัดการของเสียจากฟาร์ม เช่น เศษอาหารโคจะใช้เป็นปุ๋ยหมักให้กับต้นไม้ในฟาร์ม มูลโค จะนำไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนส่วนที่เหลือนำไปตากขายเป็นปุ๋ยซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับฟาร์มได้เป็นอย่างดี
การตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค
        - ในฟาร์มจะมีการป้องความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง เช่น มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบขอบชิดของฟาร์ม มีโรงเรือนที่ดีทำให้โคอยู่สบายส่งผลถึงคุณภาพซากของโคที่ดีตรงความต้องการของตลาด และในฟาร์มจะไม่ใช้สารเคมีและสารต้องห้ามที่กรมปศุสัตว์กำหนดใช้กับตัวสัตว์ที่อาจทำให้เกิดสารตกค้างกับตัวสัตว์ได้
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม
        -  การกำจัดของเสียในฟาร์ม เช่น เศษหญ้า อาหารที่ให้โคกิน จะนำไปทำปุ๋ยหมัก มูลโคจะนำไปผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจะนำไปตากขายเป็นปุ๋ยได้ราคาดี
        - จะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน เช่น งานเทศกาลงานบุญต่างๆจะร่วมช่วยเหลือทั้งแรงงานและทุนทรัพย์เป็นประจำ รวมถึงการช่วยเหลืองานส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอ
มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร
        - มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุน และพัฒนาการเลี้ยงโคขุนของตนเองตลอด จนได้รับการยกย่องให้เป็นประธานการเลี้ยงโคเนื้อใน 8 จังหวัด
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับหนังเรียน นักศึกษา และเกษตรกรตลอดเวลาไม่มีวันหยุด เป็นแหล่ง
ถ่ายทอดการเลี้ยงได้อย่างดี จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นฟาร์มสาธิตโคเนื้อในจังหวัดแพร่
        - ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดแพร่ ประจำปี 2555