pawat1

“ผู้ใฝ่หาความรู้และพัฒนาการเลี้ยงโคนม”

ข้อมูล Smart  Farmer  ต้นแบบ ด้านโคนม

ชื่อ :นายปฏิวัติ  อินทร์แปลง                 อายุ : 21  ปี

การศึกษา  :  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

อาชีพ:การเลี้ยงโคนม

จำนวนโคนมทั้งหมด  :  27  ตัว  จำนวนแม่โครีดนม :  12  ตัว  จำนวนโคพักรีดนม  :  -  ตัว

ประสบการณ์ในการทำฟาร์มโคนม  :7  ปี

ที่อยู่  :  หมู่ที่ 7  บ้านเขาบ่อ  ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

E-mail  :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Facebook  :  www.facebook/IPdairy.com

                   คณะเจ้าหน้าที่ถอดบทเรียนได้ไปที่บ้านของนายปฏิวัติ  อินทร์แปลง  ได้พบนางอุไรวรรณ  อินทร์แปลง ผู้เป็นแม่  แม่ของปฏิวัติเล่าถึงปฏิวัติให้ฟังว่า  น้องเบสเป็นคนเรียนเก่ง  ต้องออกจากโรงเรียนตอน ม. 6  เพราะว่าพ่อเสียและแม่ได้รับอุบัติเหตุแขนหักเมื่อปี 2548  เป็นคนชอบถาม  ช่างสงสัยและมีความขยัน  อดทน  ชอบอ่านหนังสือ  ถึงแม้จะไม่ได้เรียนต่อ  ชอบเปิดคอมพิวเตอร์หาความรู้เรื่องโคนม  เป็นคนร่าเริง  ทุกวันนี้อยู่กับแม่ 2 คน  เลี้ยงโคนมเขาเป็นหลัก  แม่จะช่วยล้างถังนม  ป้อนนมลูกวัวบ้างเล็กๆ น้อยๆ พอดีกับที่ปฏิวัติขับรถส่งนมกลับบ้าน  เมื่อพักหายเหนื่อยก็พูดคุยอย่างเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส  ปฏิวัติเล่าว่า“ผมเลี้ยงโค


pawat2pawat3pawat4 

นมตั้งแต่อายุ  14  ปี  ที่บ้านมีโคนม  1  ตัวเมื่อเรียนจบชั้น ม.6  ตั้งใจจะเข้าเรียนต่อคณะสัตวแพทย์  แต่คุณแม่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้อย่างน้อย 3 เดือน จึงเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิต  กลับมาทำอาชีพเลี้ยงโคนมแทนแม่  ซึ่งตนยังไม่มีประสบการณ์และความรู้ในการเลี้ยง  จึงต้องพยายามศึกษาหาความรู้จากคนที่เลี้ยงโคนม  อ่านหนังสือ  ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  สมัครเข้ารับการฝึกอบรม และไปพบเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  จนคุ้นเคยกับพี่คณิต”

        คุณคณิต  เจียวก๊ก  หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  ได้เล่าว่า  “เนื่องจากการเลี้ยงโคนมที่ไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์จะเป็นไปด้วยความลำบาก  จึงเริ่มต้นให้คำแนะนำความรู้  และเพราะแม่โคนมต้นทุนสูง  ประกอบกับน้องปฏิวัติเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมถึงศึกษาหาความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมจากเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แม้มีอายุยังน้อยแต่มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงโคนมอย่างดี”

pawat5
วันนี้ปฏิวัติส่งน้ำนมจำนวน  170  กิโลกรัม  ให้สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัดราคาน้ำนมดิบกิโลกรัมละ  16.50  บาท  คิดเป็นเงิน  2,805  บาท  เฉลี่ยรายได้เดือนละประมาณ  84,150  บาท  ซึ่งได้ทราบจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัดว่าน้ำนมดิบของปฏิวัติมีคุณภาพดี  เนื่องจากมีการจัดการบริหารที่ดี  นอกจากนี้ทุกๆ 2 สัปดาห์  ปฏิวัติต้องส่งน้ำนมดิบให้ร้านขายผลิตภัณฑ์นมในตลาดอำเภอเมือง  ประมาณ 150  กิโลกรัม  ซึ่งร้านจะนำไปทำชีทขายอีกต่อหนึ่ง  ซึ่งการที่ร้านนี้เลือกน้ำนมโคของปฏิวัติเพราะเห็นว่าเป็นน้ำนมโค 100%  ที่มีคุณภาพดี ซึ่งปฏิวัติจะมีเอกสารผลการตรวจคุณภาพน้ำนมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้  จังหวัดนครศรีธรรมราช  แสดงถึงค่าน้ำนมที่มีคุณภาพทุกๆ 1 ถัง  นอกจากนี้ยังขายมูลโคตากแห้งให้ผู้มารับซื้อที่บ้านได้วันละ 20 ถุง  ถุงละ 35 บาท  รายได้สม่ำเสมอทุกวัน  วันละ 700 บาท
pawat6 

คุณลักษณะที่โดดเด่น

                   คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Smart  Farmer ต้นแบบ  นายปฏิวัติ  อินทร์แปลง

เป็นผู้ใฝ่หาความรู้และพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่องศึกษาหาความรู้จากหนังสือ  จากบุคคลที่มีประสบการณ์เว็บไซต์ต่างๆสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  สหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ตลอดจนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  และนำความรู้มาปฏิบัติจริง  ซึ่งจะ

1.เห็นความสำเร็จจากการฝึกอบรม  คือ  สามารถผสมเทียมโคนมได้เอง  และบริการผสมเทียมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มาขอความช่วยเหลือได้

2.มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมีการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลโค  และระบบบัญชีฟาร์มให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท  ได้แก่  การใช้โปรแกรม ในการบันทึกข้อมูลโคภายในฟาร์มแทนการจดลงสมุดบันทึก  การคำนวณอาหารโดยโปรแกรม MRation 51  และ  KCF 2012   ในการจัดสัดส่วนอาหารให้กับโคนมภายในฟาร์ม  ช่วยลดต้นทุนและทำให้โคทุกตัวได้รับอาหารอย่างเพียงพอ  และการจัดทำบัญชีฟาร์มรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบ Online  สามารถเรียกใช้และแก้ไขบัญชีได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ต สร้างความสะดวกสบายในการบันทึกข้อมูลและง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล  นอกจากนี้ยังมีการ สำรองไฟล์ข้อมูลทุกอย่างในฟาร์มไว้ในระบบ cloud computing  พร้อมที่จะสามารถเรียกใช้งานได้ทันที

3.มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค  มีความใส่ใจต่อสุขลักษณะในการรีดนม  รวมถึงการจัดการด้านอาหาร  และการจัดการฟาร์ม เพื่อให้โคนมมีสุขภาพสมบูรณ์  สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี  และให้ปริมาณผลผลิตสูงสุด  นอกจากนี้ฟาร์มยังผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำนมดิบที่ดี  ของสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร  จำกัด  เป็นประจำทุกปี

4.มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม  เน้นเรื่องการจัดการของเสียภายในฟาร์มเป็นอย่างดี  โดยการนำมูลโคสดไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ  และอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกขนไปที่ลานตากแห้ง  เพื่อตากแห้งแล้วบรรจุใส่กระสอบ  น้ำเสียที่ใช้ล้างคอกก็จะไหลไปรวมที่บ่อพักและบ่อกรองกาก  ตามลำดับ  ปล่อยลงไปยังสวนยางพาราด้านล่าง โดยใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดกลิ่นและทำความสะอาดภายในฟาร์ม  เป็นแนวทางที่ได้ผลสำหรับการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในฟาร์ม  เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นไปรบกวนคนในชุมชน

5.มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  เนื่องด้วยศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยงโคนมด้วยตนเอง  และต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายตั้งแต่อายุ 14 ปี  ประกอบกับมีความศรัทธาอาชีพเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน  จนถึงในปัจจุบันนี้ที่อาชีพเลี้ยงโคนมเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัว  ทำให้นายปฏิวัติ   อินทร์แปลง  มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างมาก  นอกจากนี้ยังเคยได้รับการสนับสนุนโคนม จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ มีนาคม  2549  อีกทั้งได้มีโอกาสจัดนิทรรศการและถวายรายงานเรื่อง  บ่อก๊าซชีวภาพขนาดเล็กสำหรับฟาร์มโคนมที่พัฒนาด้วยตนเอง  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันพืชมงคลในนามของสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร  บริเวณหน้าโรงนมยูเอชที  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  วันที่  9  พฤษภาคม  2555
pawat7 

มีความเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็กเพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มภายในครัวเรือนแก่เกษตรกรรายอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป  เพื่อนำไปปฏิบัติในฟาร์มของตนเอง  รวมถึงการกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนยาง  สวนปาล์ม  และสวนผลไม้ในพื้นที่หันมาใช้ปุ๋ยมูลโค  โดยนำมูลโคจากฟาร์มบรรจุใส่กระสอบขายให้เกษตรกร  เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งเกิดประโยชน์เป็นห่วงโซ่ทั้งต่อตัวเกษตรกรและต่อผู้บริโภค

7..มีเคล็ดลับในการเลี้ยงโคนมให้ประสบความสำเร็จ  คือ

7.1.         ต้องคัดเลือกแม่โคพันธุ์ในระยะเริ่มต้นที่มีลักษณะที่ดี  เพื่อให้ได้ลูกโคนมทดแทนที่ดี  ขยายการเลี้ยงตามกำลังที่ทำได้  และฉีดวัคซีนตามกำหนด

7.2.         ใช้น้ำนมโค 100% ป้อนลูกโคในระยะหย่านมแม่ระยะต้น ไม่ใช้นมผงทั้งเพศผู้และเพศเมีย  ซึ่งเพศเมียเป็นโคนมทดแทน

7.3.         เปิดเพลงเบาๆ โดยต่อสายลำโพงให้โคนมฟังในเวลากลางวัน

7.4.         เลี้ยงโคนมอย่างมีความสุข

7.5.         พยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการในชีวิตการเลี้ยงประจำวันให้เหมาะสม  คือการคำนวณอาหารเพื่อจัดสัดส่วนอาหารให้กับแม่โคนมทุกตัว  เพราะแต่ละตัวการได้รับอาหารอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้น้ำนมสูงสุดนั้นไม่เท่ากัน  และใช้พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีค่าโปรตีนสูงที่เหมาะกับสภาพดินในพื้นที่เลี้ยงโคนม

7.6.         ฝึกผสมเทียมครั้งเดียวแม่โคนมตั้งท้อง  เกษตรกรที่ฝึกผสมเทียมได้  และสามารถผสมเทียมให้โคนมในฟาร์มของตนเองได้  เท่ากับว่าประสบความสำเร็จไปแล้ว  40%

                   ในการถอดบทเรียนเกษตรกรรายนี้ นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม  กรมปศุสัตว์  ได้ให้ความเห็นว่าคุณปฏิวัติเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรุ่นใหม่  อายุน้อย  แต่ขณะนี้มีประสบการณ์มาก  และมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างดี  นำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในฟาร์มทั้งการปรับปรุงพันธุ์  อาหาร  และการให้อาหาร  การจัดการฟาร์ม  ทำให้สามารถผลิตน้ำนมโคได้เฉลี่ยตัวละ 14.50  กิโลกรัม  ถึงแม้สภาพอากาศของอำเภอเมืองชุมพรเป็นอากาศร้อนชื้นก็สามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดการและการคำนวณอาหารโคนมมาใช้  นับว่าเป็นยุวเกษตรกรที่สนใจใฝ่รู้และมีความพยายามพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมจนประสบความสำเร็จ 
 

ไฟล VDO ดูได้ที่นี่ครับ

ขอขอบคุณ :     นายปฏิวัติ  อินทร์แปลง  Smart  Farmer  ต้นแบบด้านโคนม  จังหวัดชุมพร

คณะผู้ถอดบทเรียน:

                   สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

  • กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์ม (โคนม)

                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

  • กลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์

                   สำนักงานเลขานุการกรม 

นายเทียนชัย  วงศ์บัว  นายช่างภาพปฏิบัติงาน