som7
คุณสมศิริ   คังคายะ
อาชีพ การเลี้ยงกระต่าย

ประสบการณ์ และความสามารถพิเศษในสาขาวิชาชีพ

        คุณสมศิริ  คังคายะ เริ่มเลี้ยงกระต่ายมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 6 - 7 ปีแล้ว ได้ผลตอบแทนคุ้มทุนในช่วงปีแรกของการเลี้ยง เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดยังมีสูง จึงได้ส่งเสริมให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงและผู้สนใจ เลี้ยงเพาะขยายพันธุ์กระต่ายและรับซื้อคืนในราคาท้องตลาด
      ปัจจุบันมีกระต่ายพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ รวมกันประมาณ 1,000 ตัว โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงกระต่ายดัดแปลงจากโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ เนื่องจากการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการ จึงเลิกกิจการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ต่อมาเริ่มสนใจการเลี้ยงกระต่ายและศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือโครงการหลวง โดยเริ่มต้นซื้อกระต่ายพ่อพันธุ์มาเลี้ยง 3 ตัวและแม่พันธุ์อีก 11 ตัว ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนค่ากรงเลี้ยงกระต่ายซึ่งเป็นลักษณะกรงตับ
      จากประสบการณ์ในการเลี้ยงกระต่ายทำให้ทราบว่า กระต่ายมีระยะเวลาการตั้งท้องประมาณ 30 - 33 วัน ให้ลูกครอกละประมาณ 5 - 8 ตัว ในระยะเวลา 1 ปีแม่พันธุ์กระต่ายจะให้ลูกประมาณ 4 - 5 ครอก ใช้ระยะเวลาเลี้ยงลูกนานประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงหย่านม
      กระต่ายจะมีวงรอบการเป็นสัดประมาณ 15 วัน เราสามารถสังเกตการเป็นสัดโดยใช้มือลูบหลังกระต่ายแม่พันธุ์ หากกระต่ายกระดกก้นขึ้นก็จะนำกระต่ายแม่พันธุ์ไปให้กระต่ายพ่อพันธุ์ผสม การผสมพันธุ์จะผสม 2 ครั้งห่างกันครั้งละประมาณ 10 นาที
       การให้อาหารกระต่ายจะใช้อาหารผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ด มีโปรตีน 13 เปอร์เซ็นต์ เสริมด้วยหญ้าขน มีน้ำสะอาดให้กินตลอดเวลา
           การจำหน่ายกระต่าย จะจำหน่ายใน 3 ลักษณะ คือ
        1. การจำหน่ายกระต่ายเนื้อ โดยการชั่งน้ำหนักกระต่ายทั้งตัวให้พ่อค้าชำแหละ น้ำหนักตั้งแต่ 1.8 - 3.0 กิโลกรัมๆ ละ 55 บาท โดยคัดจากตัวผู้ที่ไม่ใช้ทำพ่อพันธุ์ พ่อพันธุ์ที่มีอายุ 1 ปีครึ่งขึ้นไป และแม่พันธุ์ที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำ
        2. การจำหน่ายกระต่ายสวยงาม จะจำหน่ายเมื่อลูกกระต่ายมีอายุ 2 สัปดาห์ ในราคาตัวละ 60 บาท
        3. การจำหน่ายพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์กระต่าย โดยคัดพ่อพันธุ์อายุประมาณ 5 เดือน  แม่พันธุ์อายุประมาณ 3 เดือน จำหน่ายในราคาตัวละ 650 บาท
      
      นอกจากนี้ยังได้นำมูลกระต่ายมาหมักกับสาร E.M.และรำข้าว ใช้เวลาในการหมักนานประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วนำไปเลี้ยงปลาดุก , ปลานิล และปลาสวาย ที่เหลือใส่นำไปใส่ต้นไม้ และแปลงหญ้า
         ปัจจุบัน สมศิริฟาร์ม โดยคุณสมศิริ คังคายะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เฉพาะทาง ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ปีงบประมาณ 2556 ของกรมปศุสัตว์

รางวัลที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์
        คุณสมศิริ คังคายะ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ให้เป็นเกษตรกรดีเด่น (สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัด เมื่อปี 2554 และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ให้เป็นเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 2 ในระดับเขต 2 ได้รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อปี 2554

som8
 

รวบรวมข้อมูลโดย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
โทร. / โทรสาร 0-3731-1549
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.